Box rules

På CrossFit Njord vill vi att alla ska trivas, utvecklas och förbli skadefria. Därför har vi satt ihop ett antal förhållningsregler!


·       Lämna ditt ego vid dörren. Här respekterar vi varandra!
·       Vi fuskar inte, om vi fuskar försvinner meningen med det vi gör. Att fuska är inte samma sak som att skala.
·       Dagens Wod är inte över förrän sista person är klar. Pusha och heja på varandra.
·       Hälsa på nya medlemmar.
·       Lämna alltid tillbaka all utrustning på dess asvsedda plats. Vet du inte dess plats, fråga!
·       Samtliga pass har förtur på utrustning, och det råder drop-förbud om inte coahcen tillåter annat.
·       Vi bokar oss endast på passen vi avser att gå på och vi avbokar om vi måste i god tid (2h) innan passets start.
·       Krita hålls i hinken.
·       PB-klockan är endast för PBn, så se till att sätta PB ofta!
·       Undvik att ha lös utrustning omkring dig när du lyfter.
·       Torka bort eventuella kroppsvätskor från golv samt utrustning, för allas trevnad.
·       Plocka upp efter dig, lämna inte kläder, plåster, vattenflaskor, burkar m.m. på golvet.
·       Rengör använd utrustning vid behov. Sprita av stänger samt rigg.
·       Barn som medföljer till lokalen får ej vistas i träningsdelen av lokalen samtidigt som pågående pass.      
·       Alla former av mat samt förtäring är absolut förbjuden utan förälders uppsyn.
·       Droppa ej 5 kg viktplattor eller mindre. Släpp aldrig hantlar eller kettlebells (förutom för att undvika skada).
·       Träna rörlighet, och rör på dig dagligen samt ignorera inte eventuella skador.
·       Berätta för din coach om du har eller har haft skador.
·       Du MÅSTE göra födelsedagsburpees. En för varje år samt en extra för lycka!
·       Lek och rör på dig utanför boxen. Använd din fitness!
·       Här använder vi inte maskiner, här bygger vi dem!
·       HAVE FUN!

Vi jobbar alla tillsammans för att vår box hela tiden ska utvecklas och bli bättre. Prata med coachen, maila till box@crossfitnjord.se eller använd förslagsburken för tips på förbättringar!


Allmänna villkor

Företagsuppgifter
Barefoot Fitness AB / CrossFit Njord
Munkerödsvägen 13A
444 32 Stenungsund
Sverige

Org. nr: 559000-1011

Copywright
All information samt bildmaterial och övrigt material på denna websidan är enhälligt tillhörande CrossFit Njord/Barefoot Fitness AB och får inte på något sätt kopieras, spridas eller brukas utan medgivande och/eller källhänvisning till CrossFit Njord.

Köpvillkor/Ångerrätt
I samband med köp av medlemsskap och ingående av avtal hos CrossFit Njord/Barefoot Fitness AB, online eller på plats åtar sig köparen att signera bifogat medlemsavtal. Genom signering av avtalet samtycker köparen till samtliga angivna medlemsvillkor som anges nedan och är enskilt ansvarig för att åtlyda dessa.
Köp av medlemsskap som genomförs via vår webtjänst lyder under distansköpslagen (lag: 2005:59) och medför därav 14 dagars lagstadgad ångerrätt med full återbetalning av eventuell erlagd avgift.

Avtal mellan kund och CrossFit Njord, Stenungsund.
Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. CrossFit Njord friskriver sig från ansvar för förluster och skador på person eller egendom som uppstår till följd av vistelsen på anläggningen. All träning eller användande av träningsredskapen sker på egen risk och på eget ansvar. Medtagandet av obehöriga till gymmet utan CrossFit Njords medgivande kan medföra böter och avstängning av medlemskap utan återbetalning av innestående avgift.

CrossFit Njord åtar sig att:
* Kontinuerligt sköta underhåll på utrustning och lokalen så att dessa kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.
* Förbehåller sig rätten att bestämma över öppettiderna.
Fastställer ordningsregler som gäller på anläggningen. Medlemmen förpliktar sig att följa de anvisningar som personalen ger avseende dessa.

Medlemmen åtar sig att:
* Medlemmen är själv ansvarig för att vara i sådan hälsomässig kondition att anläggningen kan utnyttjas.
* Avslut av avtalet under bindningstiden kan endast beviljas vid skriftlig hänvändelse till anläggningen, och beviljas på följande grunder:
-Sjukdom som kan dokumenteras med läkarintyg och som förhindrar medlemmen att träna vid anläggningen.
-Barnafödelse.
-Stationering på annan ort för arbete eller studier i minst tre månader.
-CrossFit Njord återbetalar inte inbetalad träningsavgift.
Om medlemmen ensidigt avbryter sin betalning av medlemsavgift under kvarvarande bindningstid, eller avbryter på eget bevåg utan en korrekt uppsägning utan giltigt skäl enligt ovan tas en administrativ avgift ut motsvarande 500 sek jämte kvarvarande månadsavgifter.

Autogiroavtal månadsvis
I de fall medlemmen tecknat betalningsavtal via autogiro förbinder sig medlemmen att tillse att 995 kr (eller det belopp som avtalats) finns innestående på aktuellt konto mellan den 25.e och 31.e varje månad. Betalningen avser nästkommande månad. Denna fullmakt är bindande tills avtalet sägs upp skriftligen av endera parten. Uppsägningstiden efter avtalets slut är 30 dagar.
Om pengar saknas när dragning sker förbehåller sig CrossFit Njord rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgift samt inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.
Om aktuellt konto belastas till ett minussaldo vid de fall pengar saknas på kontot har banken rätt att ta ut ränta och avgifter, enligt bankens gällande regler för den skuld som därmed uppstår.
Detta förbinder medlemmen sig till även gentemot banken. Medlemmen medger genom sin signering av separat autogiroavtal att medlemsavgiften får belasta aktuellt bankkonto bankdagen före förfallodagen. Banken är ej skyldig att pröva behörighet av, eller i förväg meddela kontoinnehavaren om begärda dragningar. Dragningar redovisas genom kontoutdrag från banken.
Medgivande av autogiro gäller fortsatt även om medlemmen byter bank och/eller bankkonto.

Ordningsregler
- Barn som medföljer för att titta på får ej vistas i träningsdelen av lokalen samtidigt som pågående pass. För barnens egen säkerhet och att inte störa de som tränar får barn som kan sitta still och klara sig utan tillsyn av förälder under pågående pass endast uppehålla sig på entresolplanet eller av instruktör anvisad plats. Att barnen håller sig på anvisad plats är helt och hållet förälderns ansvar.
Alla former av leksaker och mat/förtäring är absolut förbjudet.
Med barn avses alla under 10 år.
- All utrustning återställs till ursprungligt skick, och återföres till avsedd plats efter användande.
- Öppna dryckesburkar, kaffekoppar o dyl. får ej förekomma i träningsdelen i lokalen, endast i anslutning till entrén/receptionsområdet eller på entresolplanet (gäller ej återförslutningsbara vattenflaskor).
- Kvarglömda persedlar som ej gjorts anspråk på inom 14 dagar, såsom vattenflaskor, kläder, skor osv. kan komma att slängas utan förvarning.
- "Dropförbud", alltså förbud mot att släppa skivstänger till golvet från knähöjd eller högre råder generellt i samband med att instruktörsledda pass pågår.
Dropförbud gäller vid dessa tillfällen medlemmar som tränar på egen hand under open gym samtidigt som pågående pass.
När dropförbud råder, gäller även ett generellt påbud om att på ett rimligt sätt hålla nere den allmänna ljudnivån i syfte att inte störa pågående instruktörsledda pass och coachning. Tillstånd att frångå dropförbudet kan ges av den coach som för tillfället leder aktuellt pass.

Dopning
CrossFit Njord har nolltolerans vad gäller brukande av doping- och narkotikaklassade preparat. Vid misstanke om användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan, jämlikt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

Personuppgifter (GDPR)
I samband med tecknande och identifiering för medlemsavtalet krävs svenskt personnummer och giltigt svenskt ID-kort. Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med GDPR (general data protection regulation) som börjar gälla 25 maj 2018. Om medlemmen önskar information om vilka uppgifter som behandlas av CrossFit Njord, kommer detta att meddelas av CrossFit Njord. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter samt begära att raderas ur medlemsregistret i samband med ev. uppsägning av aktuellt avtal/medlemstyp.
Genom att ha tagit del av detta avtal samt genom att bli medlem* hos CrossFit Njord samtycker medlemmen att dennes personuppgifter lagras av CrossFit Njord.

Utryckningskostnad
Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.
Genom mitt medlemskap godtar jag och intygar att jag gjort mig införstådd med avtalet, samt godkänner avtalet i sin helhet.

*med begreppet ”medlem” avses varje individ som på något sätt köpt ett medlemsskap eller annan tjänst hos CrossFit Njord, såsom 10-kort, månadsbetalning via autogiro, kontant månadsbetalning, engångsbetalning, årskort eller andra överenskomna avtal som innebär att man är kund eller tränar hos CrossFit Njord.

Åldersgräns 16 år, annars med målsman. Autogiroavtal från 18 år.